Boekings-­ en annuleringsvoorwaarden

//Boekings-­ en annuleringsvoorwaarden
Boekings-­ en annuleringsvoorwaarden2017-11-20T16:13:26+00:00

Kostenbegroting
De in de offerte opgenomen begroting is gebaseerd op het vermelde aantal personen, de aangegeven producten c.q. diensten en de genoemde tijdsplanning. Een wijziging in één of meerdere onderdelen kan een verandering in prijs met zich meebrengen. Alle kosten,die vermeld staan in deze begroting zijn voor rekening van uw organisatie,tenzij anders vermeld. Deze kostenbegroting
wordt beschouwd als de reserveringswaarde.

Restauratieve voorzieningen

Zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van Zaanschap is het niet toegestaan om eigen catering activiteiten te (laten)ontplooien in het gehuurde.

Schade, schoonmaak en afvalverwerking

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming op muren, vloeren, pilaren of andere plekken in het pand te plakken, spijkeren, boren of anderszins bevestigen van enigerlei (decoratie)-­‐materialen. Eventuele benodigde reparatie en/of herstel door schade veroorzaakt door uw organisatie aan het pand of onderdelen daarvan zal aan uworden doorbelast. Alle door u, uworganisatie of standhouders meegebrachte zaken,materialen of verpakkingsmateriaal dient na afloop van de bijeenkomst door uzelf meegenomen te worden. Wanneer dit achterblijft zullen er= kosten aan het verwijderen en/of schoonmaken berekend worden.

Leveringen door derden

Wij vernemen graag uiterlijk 5 werkdagen voor levering de exacte gegevens in het geval er leveringen worden gedaan ten behoeve van de bijeenkomst. Het leveren, laden en/of lossen geschiedt te allen tijde op aanwijzing van Zaanschap medewerkers.

Details bijeenkomst en garantieaantallen
Het in de offerte vermelde aantal personen is het garantieaantal, wat bindend is voor de factuur. Tot twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan het definitieve te verwachten aantal personen met 25% kosteloos naar beneden bijgesteld worden. Afwijkingen naar boven van het garantieaantal worden geaccepteerd onder voorbehoud van voldoende voorraad en capaciteit.

Annulering

In geval van annulering van een gedeelte van of van de gehele reservering, hanteren wij de volgende percentages van de totale reserveringswaarde. Het verplaatsen van een reservering naar een andere datum wordt beschouwd als annulering.

Annulering
> 30 werkdagen voor aanvang kosteloos
Annulering >15 werkdagen voor aanvang 35%
Annulering >5 werkdagen voor aanvang 65%
Annulering vanaf 5 werkdagen voor aanvang 100%

Annulering door Zaanschap

Zaanschap heeft het recht om de gehele reservering of een gedeelte hiervan, kosteloos te annuleren tot en met 30 werkdagen voor aanvang.

Facturering en betalingscondities

De factuur van deze bijeenkomst wordt naar het in de correspondentie vermelde adres en contactpersoon verzonden. Wanneer deze gegevens onjuist zijn, of in het geval van een afwijkend factuuradres, dient u dit bij ondertekening aan ons op te geven. Het factuurbedrag dient uiterlijk 5 dagen voor de datum van het evenement op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

Deposit

Wij behouden ons het recht voor om een aanbetaling te verlangen op basis van de reserveringswaarde van de boeking.